Nyhetsarkiv

Nytt oppdrag for Oslo kommune

05.08.2021

Triona vant rett før sommerferien konkurransen «Kartlegging og planlegging av vedlikehold av gater og veier» for Oslo kommune v/bymiljøetaten. Oppgaven går ut på å fotografere Oslo kommunes 1365 km med veger og gater inkl. gang- og sykkelveger, registrere data i NVDB (Nasjonal VegDataBank) og utarbeide «Hovedplan veg» for Oslo kommune.

Oppdraget skal ferdigstilles innen 1. april 2022. Triona samarbeider med Veiteknisk Institutt i dette oppdraget.

Formålet med anskaffelsen for Oslo kommune er å få en:

  • Oversikt over veg og vegobjekter; hva, hvor, hvor mange, og tilstand på disse
  • bedre planlegging, prioritering og budsjettering av vedlikeholdet av gater og veier
  • Plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet kan hentes inn

Triona vil ta 360° panoramabilder og skape punktskyer fra lidardata av Oslos veg- og gatenett. Alle 360˚ panoramabildene og lidardata måles inn med høypresisjons GPS.

Ved hjelp av AI (artificial intelligence/kunstig intelligens) vil vi automatisk ekstrahere tilgjengelige data ifra panoramabildene og lidardataene. Dataene vil så bli sammenholdt med data som Oslo kommune allerede har i NVDB.

Triona sine produkter SINUS photo og SINUS infra brukes til å komplettere og kvalitetssikre dataene i NVDB. SINUS infra og SINUS photo er produkter som gir oss mulighet til å registrere infrastrukturrelaterte data på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte både fra bilder, kart og ute i felt.

Eksempel på data som skal registreres i NVDB er gangfelt, rekkverk, skilt, skjerm, vegoppmerking, gjerde, fartsdemper, lys, vegdekke og vegbredde. I tillegg registreres tilstand for skilt, rekkverk og vegdekke.

Som sluttprodukt i oppdraget leveres «Hovedplan veg» for Oslo kommune. Planen vil bla. inneholde dagens status for vegnettet, beskrivelse av vedlikeholdsetterslepet, ressursbehov nå og framover, handlingsplaner for 2021-2031 og en beskrivelse av framtidig byutvikling og utfordringer for veger og gater i Oslo.

Les mer