Nyhetsarkiv

TNE og ny Web løsning til Jernbaneverket

12.12.2016

Triona har sammen med Trimble vunnet konkurransen om å levere et system for håndtering av trafikkrelatert strekningsinformasjon for Jernbaneverket. Dette systemet omfatter leveranser av produkterna TNE, Trimble Novapoint og en ny Web-løsning.

Trafikkbasert strekningsinformasjon er en del av det større prosjektet Operativ trafikkinformasjon (OTI). OTI-prosjektet ble igangsatt i januar 2008 og er organisatorisk forankret i Jernbaneverket’s Trafikk- og markedsdivisjon. Hensikten med OTI-prosjektet er å effektivisere arbeidsprosessene innenfor to av Jernbaneverkets hovedprosesser: Fordele infrastrukturkapasitet og Styre trafikken

Realiseringen av OTI-prosjektet er delt opp i tre delprosjekter: 

  • Delprosjekt 1: Kapasitetsfordeling inklusive bestilling av sportilgang 
  • Delprosjekt 2: Distribusjon av informasjon for sikker togframføring
  • Delprosjekt 3: Trafikkrelatert strekningsinformasjon

For denne leveransen er det delprosjekt 3 som skal realiseres. Her skal det lages et system som håndterer all trafikkrelatert strekningsinformasjon som er relevant for togframføring. Dette vil bli en sentral datakilde for andre systemer og brukere.

Løsningenvil realiseres ved bruk av Trionas produkt TNE som sentral datakilde, og Trimble Novapoint til import og vedlikehold av jernbanenettet med tilhørende infrastrukturdata. Løsningen omfatter også  en ny Web-løsning for presentasjon av relevante data hvor kartvisning vil være en sentral presentasjonsform.

 

Rune Dragsnes, daglig leder Triona AS, og Bjørn Kristiansen, trafikkdirektør Jernbaneverket, signerte avtalen.

”Triona kjenner problematikken og domenet, har sterk og bred kompetanse og tilbyr standardkomponenter på deler av løsningen. Dette medfører mindre usikkerhet for gjennomføringen, da mange av problemstillingene er kjente av Triona” sier Jernbaneverket.

Triona har over tid jobbet for å forsterke sin posisjon innenfor logistikk og infrastruktur. Dette arbeidet har tidligere ledet til leveranser innenfor områder som kyst, veg og jernbane. Denne kontrakten gjør at vi som selskap befester vår posisjon innenfor jernbane og forsterker vårt allerede gode samarbeid med Trimble.