Nyhetsarkiv

Nytt hovedlager for måledata

04.09.2019

Triona utvikler en løsning for Statens Vegvesen som skal forvalte måledataene som i dag er lagret i NVDB. Måledata utgjør i dag ca 80% av datamengden i NVDB og skal nå forvaltes av systemet ROSITA ved bruk av TNE (Transport Network Engine) som plattform.

Løsningen vil være en videreutvikling av ROSITA som i dag benyttes av Statens Vegvesen for innsamling og prosessering av måledata (spor-, jevnhet- og friksjonsdata) og standardproduktet TNE. TNE benyttes allerede av Trafikkverket, Statens Vegvesen, Bane NOR, Kystverket og private aktører og vil utgjøre en stabil plattform for lagring, prosessering og distribusjon av måledataene.

Gjennom denne oppgraderingen vil Statens Vegvesen få en moderne løsning som vil kunne utvides til å dekke eventuelle nye framtidige behov. Mange manuelle rutinene knyttet til behandling av måledata vil også automatiseres, dette gjelder spesielt rutiner tilknyttet prosessering og lagring av data i NVDB. Brukerne vil merke dette i form av enklere og raskere tilgang til oppdaterte data.

Innføring av nytt hovedlager for måledata er i henhold til Statens Vegvesen ønske om at rådata forvaltes av fagsystemene, mens et utvalg av aggregerte data kopieres til NVDB. Dette gjør at NVDB avlastes med hensyn på antall objekttyper og datamengde. Eksterne systemer som f.eks. vegkart (https://www.vegvesen.no/vegkart) vil fremdeles kunne visualisere aggregerte måledata gjennom bruk av NVDB eller vise detaljer ved bruk av grensesnitt mot nytt hovedlager for måledata.