Nyhetsarkiv

Smart flyt av informasjon om transportinfrastruktur

27.04.2020

Selskapene Triona, Trimble og Ramboll vil sammen med Trafikverket og Statens vegvesen i høst starte et felles prosjekt for å demonstrere prosesser og utvikle en innovativ teknisk løsning for å muliggjøre automatisert, effektiv og åpen informasjonsflyt for data om transportinfrastruktur.

Innenfor rammen av det strategiske innovasjonsprogrammet InfraSweden2030 har Triona, Trimble og Ramboll sammen med Trafikverket og Statens vegvesen sendt inn en prosjektsøknad som nå er godkjent.

Bakgrunnen er at det gjøres stor innsats og investeringer av infrastruktureiere for å samle inn data om eksisterende anlegg og deres tilstand og for å innføre BIM-teknologi i ombyggings- og nybyggingsprosjekter. Infrastruktur er et komplekst område som omfatter mange ulike fagområder og spesialiteter, noe som også gjenspeiles i de dataene som kreves. Prosjektet vil gjennom bruk av eksisterende BIM- og GIS-standarder (f.eks. IFC, OGC GeoPackage og GML), felles klassifiseringssystem (CoClass) og moderne teknologi som den semantiske weben i henhold til W3Cs anbefalinger (f.eks RDF, OWL og SPARQL), utvikle en teknisk løsning og demonstrere prosesser som støtter en sammenhengende, effektiv og så langt det er mulig automatisert dataflyt mellom leverandører i ulike fagområder og bestillere/infrastruktureiere i alle faser av livssyklusen. Enten dataflyten refererer til inndatering av et eksisterende anlegg, et ombyggingsprosjekt eller et nybyggingsprosjekt vil det være mulig å koble, berike, beskrive og ved behov transformere dataene slik at det gir maksimal nytte i bruk, f.eks. til forvaltning og drift i et anleggsregister.

Løsningen som tas fram vil vise hvordan informasjon kan distribueres blant aktørene i disse prosessene for å muliggjøre at kvalitetssikrede og godt beskrevne data er tilgjengelig til rett tid i samsvar med etterspurt struktur. Det gir økte muligheter for felles utnyttelse av data i et generelt, utvidbart konsept basert på etablerte standarder og modeller. Slik ønsker vi å vise økonomiske nytte, effektivitets-, kvalitets- og bærekraftsgevinster for alle interessenter som administrerer infrastrukturdata.

Teknologiselskapene Triona, Trimble og Ramboll har tjenester og produkter for å håndtere infrastrukturdata i disse prosessene, og har med fagkompetanse deltatt i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innen området. Trafikverket og Statens vegvesen er to av de største infrastruktureierne i Norden og har dermed stor kunnskap om dagens situasjon, behov og nytteverdier innen området. Svensk Byggtjänst som forvalter CoClass støtter også prosjektet.

Prosjektet er helt i tråd med Trionas mål om å kombinere forretnings- og IT-kompetanse for å lage effektive løsninger som hjelper våre kunder til å nå sine mål. Det er også et tydelig eksempel på betydningen av Trionas målsetning om å skape effektiv, bærekraftig og sikker flyt av data, energi, varer og mennesker.

Mer informasjon