Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Vellykket Triona Days

Triona Days er nok en gang gjennomført med deltakere fra mange organisasjoner innen infrastruktur, transport og logistikkområdet fra Norge og Sverige. Triona Days var nok en gang veldig givende og vellykket! Vi kan trekke den konklusjonen etter å ha sett tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne.

20.09.2019

Lasset blir C-Load

Lasset ble utviklet med sikte på å effektivisere transporten for treindustrien og alle aktører som er involvert i flyten fra industri til kunde. Dette ved å digitalisere håndteringen av såvel anskaffelser som transportbestillinger og transparent dele relevante data mellom alle aktørene som er involvert i flyten.

18.09.2019

Extrico øker sin eierandel i Triona

I slutten av april investerte Extrico og Mertiva i Trionas aksje. Nå har Extrico økt sin eierandel i Triona med ytterligere 1,3% og Extrico eier nå 2,8% av det totale antall aksjer i Triona.

10.09.2019

Nytt hovedlager for måledata

Triona utvikler en løsning for Statens Vegvesen som skal forvalte måledataene som i dag er lagret i NVDB. Måledata utgjør i dag ca 80% av datamengden i NVDB og skal nå forvaltes av systemet ROSITA ved bruk av TNE (Transport Network Engine) som plattform.

04.09.2019

Triona ny medlem i BEAst

BEAst jobber med å ta fram standarder og tjenester for elektronisk informasjonsutveksling, noe som fører til lavere kostnader for aktørene i og rundt byggebransjen. Triona har, innenfor andre områder, lenge bidratt til utvikling av standarder og IT-løsninger rundt dem. Derfor føles det både naturlig og bra å ta steget nå og bli medlem av BEAst.

28.08.2019

Tre skogselskap velger VFS

Etter omstruktureringen av Bergvik Skog velger Stora Enso, BillerudKorsnäs og Kopparfors Skogar Trionas produkt VegForvaltningsSystemet (VFS) som virksomhetsstøtte for vegforvaltningen.

20.08.2019

Ny versjon av TNE

I midten av august 2019 ble TNE versjon 3.5 gitt ut. En viktig nyhet er at TNE er blitt utvidet med støtte for kartpublisering av TNE-data i henhold til standardgrensesnittene WMS og WFS fra Open Geospatial Consortium (OGC).

16.08.2019

Webportal for jernbanenære tjenester

I starten av juni ble European Rail Facility Portal lansert. En portal som Triona har hatt ansvaret for å utvikle.

13.08.2019

Nye versjoner av Lasset (1.31.0 og 1.32.0)

Trionas tjeneste for anskaffelser og lastbestilling i skyen, Lasset, ble oppgradert før sommeren. Oppgraderingen skjedde i to deler. Den første releasen var i hovedsak en teknisk release der hovedfokuset har vært å sikre skalerbarhet, stabilitet og ytelse i de sentrale tekniske fundamentene i Lasset. Dette sikkerstiller en fortsatt utvidelse av tjenesten. Den andre releasen var en funksjonell release med bla. utvidet geografisk dekning for avstandstjenesten.

05.08.2019

SINUS til Statens vegvesen

Statens vegvesen har valgt Triona med produktet SINUS infra som leverandør av en innovativ programvare som skal brukes til oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

28.06.2019

Rammeavtale med Atlas Logistik

Atlas Logistik har inngått rammeavtale med Triona om produktet TRACS Flow. Leveranse og idriftssetting er planlagt å starte høsten 2019.

24.06.2019

Triona bidrar til BIM-standardisering

BIM-standarden Industry Foundation Classes (IFC), som utvikles innenfor rammen av buildingSMART International (bSI), blir utvidet med støtte for infrastrukturprosjekter, bl.a. bruer, tunneler, veger og jernbaner. Triona deltar som part i utviklingen av standarden for veg, hvor Karin Anderson, Trafikverket er prosjektleder og i overgripende deler for hele infrastrukturområdet.

13.06.2019

Fleetech medlem i ItxPT

Siden november 2018 har Fleetech vært medlem i ITxPT (Informasjonsteknologi for offentlig transport). ITxPTs mål er å fjerne barrierer mellom ulike IT-systemer i kollektivtrafikken ved å utvikle en rekke åpne standarder for IT-arkitektur.

10.06.2019

Samarbeid for økt transporteffektivitet

Triona har blitt partner i CLOSER, en samarbeidsplattform som knytter akademi, næringsliv og myndigheter til prosjekter for å utvikle effektive transporter fra ressurs, energi, miljø og økonomiske perspektiver.

04.06.2019

Siljan inn i Lasset

Siljan-konsernet, med sine sagbruk Siljanssågen i Mora og Blybergssågen i Älvdalen, knytter seg til Lasset for å effektivisere sitt arbeid med innkjøp og bestilling av transport.

14.05.2019

Asset Information Management System til ACCIONA og Nye Veier

Triona skal sammen med Trimble levere en pilot som skal ivaretar digital informasjon hos ACCIONA og Nye Veier fra planlegging, via prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen. Løsningen skal håndtere BIM/GIS-data og “asset management” integrert. Piloten gjennomføres som en del vegprosjektet Ranheim-Værnes som av Nye Veier er tildelt den spanske entreprenøren ACCIONA Construction.

09.05.2019

Brinks Trä velger Timberpro

Brinks Trä i Ulricehamn har valgt TimberPro fra Triona som sitt neste forretningssystem.

06.05.2019

Extrico og Mertiva investerer i Trionas aksje

Triona er privateid, og flere av Trionas ansatte er medeiere. Triona får gradvis større andel  eksternt eierskap (ikke aktive i selskapet) og i slutten av april investerte Extrico og Mertiva i Trionas aksje. Samlet utgjorde disse investeringene 3,14% av Trionas aksjer til en kurs av SEK 28 pr aksje.

02.05.2019

Triona forbedrer fergetrafikken på Åland

Triona har fått oppdraget med å gjennomføre et pilotprosjekt for fergetrafikk i Ålands skjærgård. En nettbasert skyløsning er utviklet for å øke utnyttelsesgraden til ferjelinjene samtidig som målet er å markant øke brukeropplevelsen for passasjerene.

25.04.2019

Fleetech overtas av Triona

Triona har i lengre tid eid 33% av Fleetech AB. Nå har Triona lagt inn bud på å overta også den gjenværende delen av Fleetech AB. Et bud som de andre eiere har akseptert. Transaksjonen forventes gjennomført i begynnelsen av 2. kvartal 2019.

23.04.2019

Ny versjon av Lasset

Trionas skytjeneste for innkjøp og fraktbooking, Lasset, ble oppgradert til en ny versjon i februar/mars. Blant de viktigste nyhetene er økt mulighet til å kontrollere og følge opp leveringstidspunkter, rapportere for oppfølging av aggregerte transportavstander (grunnlag for miljørapportering), støtte til leverandører for å skape bærekraftige transporter, mm.

08.04.2019

Samarbeidspartner med Drive Sweden

Drive Sweden er et strategisk innovasjonsprogram initiert av regjeringen. Programmet er finansiert av energimyndighetene, Formas og VINNOVA. Lindholmen Science Park er vertskap for programmet, og nå er Triona inne som samarbeidspartner.

01.04.2019

Triona forsterkes av kvinnelige ledere

08.03.2019

Rammeavtale med Stockholm by innen Geodata og GIS

Triona har inngått en rammeavtale med Stockholm by angående konsulenttjenester innen Geodata og GIS. Alle forvaltninger og de fleste av byens selskaper er omfattet av avtalen.

04.02.2019

Ny versjon av TNE

I desember 2018 ble TNE versjon 3.4 utgitt. Eksempel på nyheter er at TNE er komplettert med økt støtte for håndtering av transportnett på flere nivåer, økte muligheter for effektiv integrasjon samt forbedret segmentering.

31.01.2019

Ny versjon av TRE

En ny versjon av Transport Routing Engine er klar. Denne versjon inkluderer blant annet økt mulighet til å hente trafikkinformasjon og reisetider i sanntid fra eksterne kilder, noe som ytterligere forbedrer muligheten til å gjøre rett vegvalg og derigjennom effektivisere sin virksomhet.

10.01.2019

Ny versjon av Lasset

Trionas tjeneste for innkjøp og lassbooking i skyen, Lasset, ble oppgradert i desember til en ny versjon. De viktigste nyhetene er muligheten til å losse all fraktflyt uten spesifikke installasjoner hos transportøren/sjåføren, ny startside med prosessoversikt, samt tillegg av parametere som er tilgjengelige for kvalitetsberegninger.

07.01.2019

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.