Case

Ny reform banet vei for Triona

Den meget omfattende regionsreformen i Norge som trådte i kraft 1. januar 2020 førte bla. med seg store endringer hva gjelder vegforvaltning. Samtidig som antall fylker ble redusert fra 19 til 11 ble også drifts- og vedlikeholdsansvaret for fylkesvegnettet overført fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene.

Tidligere var fylkene eiere av fylkesvegnettet, men gjennom "sams vegadministrasjon" var det Statens vegvesen som sto for drift og vedlikehold av vegene. Med den nye regionsreformen har nå hvert fylke sitt eget "vegvesen".

I en fylkeskommunes arbeid med drift og vedlikehold av vegene brukes forskjellige data om vegen gjennom hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring. Data som brukes blir hentet fra Nasjonal VegDataBank (NVDB), og derfor må fylkeskommunen sørge for at dataene legges inn i NVDB og at disse dataene har høy kvalitet. Med bakgrunn i regionsreformen, og det nye vegreferansesystemet som kom med den, valgte fylkeskommunene å ta i bruk et nytt innovativt verktøy for oppdatering av data i NVDB, Trionas produkt SINUS.

Regionerna_i_norge (Medium).jpg

Kvalitetssikrede data uten mellomledd

SINUS brukes av fylkeskommunene både på kontor og ute i felt. SINUS leverer kvalitetssikrede data direkte til NVDB uten tidkrevende og kostbare mellomledd. SINUS kan på samme måte også leverer kvalitetssikrede data direkte til andre infrastrukturdatabaser som f.eks. TNE (Transport Network Engine). Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner, og håndterer alle typer GNSS’er (Global Navigation Satellite System) slik at den tilfredsstiller de strenge kravene som stilles til inndatering i NVDB.

”De nye fylkeskommunene er svært kompetente og krevende kunder. Mange av de ansatte har gjennom tidligere jobber, bla. i Statens vegvesen, jobbet med vegdata i mange år og har derfor lang erfaring. Dette gjør at de stiller store krav og har høye forventninger til SINUS. Det driver produktutviklingen framover på en meget positiv måte. Tett og konstruktiv dialog med kunden er veldig inspirerende for oss!” Sigmund Fredriksen, produktsjef Triona

Mer effektivt drift og vedlikehold

SINUS brukes både av vegholdere, som de nye fylkeskommunene, Statens vegvesen og kommuner, og entreprenører som er pålagt å inndatere data til infrastrukturdatabaser i bla. driftskontraktene sine. Brukere får raskere oppdateringer av data så vel som data av høy kvalitet. Dette fører til mer effektiv planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av veiene. Uten gode data kan du gjøre feil i planleggingen og dette fører til ekstra kostnader i forbindelse med utførelsen.

Oslo, som både er et fylke og en kommune, har sin egen SINUS-avtale med Triona. Triona har fotografert hovedvegnettet og generert 360˚ panoramabilder og deretter fullført registrering av sentrale data på hovedvegnettet. Resultatet blir digitale tvillinger for konstruksjonsobjekter som vegskilt, rekkverk og fartshumper med en kobling til aktuelt veg- og gatenettverk.

 


Kunde: Fylkeskommunene i Norge

Virksomhet: Transportinfrastruktur

Problemstilling: Regionsreformen gjør at fylkeskommunene nå har drift- og vedlikeholdsansvaret for fylkesvegene. For å løse det på en god måte kreves gode data om vägen.

Løsning: SINUS leverer kvalitetssikrede data om vägen direkte til NVDB. SINUS brukes både på kontor og ute i felt.

Nøkkelord: #Datafångst #Digital tvilling #Vegdata #NVDB #Transportinfrastruktur.