Case

Digitalisering av arbeidsprosesser for Nye Veier

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier.. Over de neste 20 årene planlegger de å bygge veier for nesten 150 milliarder kroner. Nye Veiers visjon er å være en fulldigital innovativ kraft i. I tråd med dette har Triona sammen med Trimble utviklet en AIM-løsning og påbegynt arbeidet med en Anleggsdatabase for vegprosjektene i Trøndelag.

AIM-løsning og anleggsdatabase

Formålet med AIM løsningen er å samle alle digitale prosjektdata og klassifisere disse. Med dette får man en felles plattform som gir en enkel tilgang til dataene og informasjon for visualisering og oppfølging av status i de ulike vegprosjektene. Anleggsdatabasen tar dette et skritt videre ved å legge til funksjonalitet som håndterer data og informasjon som er nødvendig for forvaltning, drift og vedlikehold (FVD). Anleggsdatabasen tar også vare på alle former for dokumentasjon. Dette kan være f.eks. produktblader, rapporter, bilder, inspeksjoner, tilstand, etc.

Løsningen testes nå ut på de nye vegprosjektene i Trøndelag, som f.eks. E6 Ranheim-Værnes, og kan støtte Nye Veier under hele livssyklusen til veien. Noen viktige suksessfaktorer som gjør det mulig å håndtere livssyklusen er at plattformen blant annet:

  • Har en dynamisk objektkatalog
  • Hanterer tidsdimensjoner (fortid, nåtid og fremtid)
  • Bruker et klassifiseringssystem (CoClass)
nyeveier-image2.png

Skjermbildene ovenfor er fra AIM løsningen og viser strekningen (E6 Ranheim-Værnes) sammen med en 3D-modell over en valgt kulvert på den samme strekningen.

Basert på standardprodukter

Både AIM og Anleggsdatabasen levres som skybaserte tjenester som er basert på standardproduktene TNE från Triona og Quadri från Trimble. Dette er velprøvde produkter som er under kontinuerlig utvikling og benyttes av mange aktører innen offentlig og privat sektor som f.eks. Trafikkverket, Statens Vegvesen og Bane NOR. Standardproduktene gir Nye Veier en robust løsning som sikrer at nettverk og data forvaltes i henhold til etablerte standarder i alle faser av vegprosjektet, fra planlegging til forvaltning, drift og vedlikehold.

God støtte for integrasjoner

For nye veier er det viktig at løsningen gir Nye Veier en åpen plattform med god støtte for integrasjoner med systemer som skal benyttes i framtiden. Konfigurasjon og fleksibilitet er dermed sentrale begreper for løsningen som åpner for følgende funksjonalitet i :

  • Løsningen støtter forskjellige standarder og kan konfigurere for import fra de fleste formater som f.eks. LandXML, GML og IFC.
  • Løsningen vil inneha integrasjoner mot interne systemer hos kunden, og i første omgang vil det etableres en automatisert dataflyt mot PIMS som er kundens valgte system for dokumenthåndtering.
  • Løsningen støtter uthenting av data fra den Nasjonale Vegdatabanken (NVDB). Det jobbes også med funksjonalitet for lagring av de pålagte datatypene til NVDB.
  • Løsningen har åpne grensesnitt (Rest API’er) som gjør at eksterne FDV systemer som f.eks. SINUS produktporteføljen kan benyttes. For mere informasjon om SINUS kan man følge følgende url: http://triona.no/produkter_og_tjenester/produkter/sinusinfra/
  • Løsningen innehar en fleksibel pluginn-arkitektur som gjør at Triona eller eksterne aktører kan utvikle framtidige nye integrasjoner.
nyeveier-image1.png

Enkel driftsorganisasjon

Et viktig prinsipp bak både AIM og Anleggsdatabasen er at kundens driftsorganisasjon ikke skal belastes, og leveres derfor som skybaserte tjenester med høy oppetid. Gjennom å stille krav til prosjektørene om levering av prosjektdata og aktører innen FDV om å utveksle data med løsningen, vil man sikre en god kontroll over veganleggene gjennom alle faser med effekter som reduserer kostnader og miljøavtrykket.

Digital tvilling

AIM- løsningen og Anleggsdatabasen utgjør tilsammen en plattform som gjør det mulig å skape en digital tvilling som støtter hele livssyklusen til vegen. Ved å benytte løsningen er det forventet at kostnader til datafangst og vedlikehold reduseres. Beslutningsdata kan produseres raskere og mere effektivt. Dette vil hjelpe leverandørene innen forvaltning, drift og vedlikehold av vegene å optimalisere utnyttelsen av ressurser samtidig som man holder et høyt tjenestenivå.

nyeveier-logo-grey.jpg

Kunde: Nye Veier

Problemstilling: Samle inn og klassifisere digitale prosjektdata til en plattform for enkel tilgang til data og informasjon for visualisering og statusoppfølging i forskjellige vegprosjekter, samt håndtering av data og informasjon som er nødvendig for forvaltning, drift og vedlikehold gjennom hele vegens livssyklus.

Løsning: En AIM-løsning og en anleggsdatabase levert som skytjenester basert på standardproduktene TNE fra Triona og Quadri fra Trimble. Inkluderer en webportal og gode muligheter for integrasjon med andre systemer.

Nøkkelord: #Datacapturing, #infrastructuredata, #transportnetworkdata, #roaddata